Rzeczoznawca majątkowy Stopnica
Wycena nieruchomości Stopnica i okolice.
Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,. Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych.
Zadzwoń lub napisz

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 7 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 0 cm obwodu, dla iglastych 9 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 2 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości). Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.
Domy jedno i wielorodzinne
Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony. Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną.
Nieruchomości komercyjne
8 lata. Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne.
Obiekty przemysłowe
Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia. K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1.
Nieruchomości rolne i leśne
w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne. Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Złoże wapieni i dolomitów dewońskich zostało rozpoznane w kategorii B+C1+C2.
Maszyny i urządzenia
Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego. Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. 3 Maja
Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących. Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Adama Mickiewicza
Teren otwarty Stopnica. Powierzchnię pasa eksploatacyjnego powinien określić przedsiębiorca stosownie do rzeczywistych potrzeb w powyższym zakresie.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Jana Kilińskiego
WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Jana ze Stobnicy
Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Kazimierza Wielkiego
Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym. Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Ogrodowa
Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową. W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Partyzantów
Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin. Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Piotrowskiego
Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania. W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Plac Józefa Piłsudskiego
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. 6) UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Polna
okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych). Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Północna
Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu. Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego
Obmiar nie stanowi inwentaryzacji technicznej budynku w rozumieniu prawa budowlanego. Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki
Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu. W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2006.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Targowa
Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana. Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Wincentego Witosa
Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne. Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Źródła
Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu. Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych.
Zadzwoń