Biuro Wycen Majątkowych Skalbmierz
Rzeczoznawca Majątkowy
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych. Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.
Zadzwoń lub napisz

Poglądowe dane statystyczne Skalbmierz

Ceny mieszkań, działek, domów Skalbmierz

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Domy jedno i wielorodzinne
Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych. Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 4 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 6 cm obwodu, dla iglastych 0 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 5 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości).
Nieruchomości komercyjne
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Szkody związane z utratą pożytków z nieruchomości mają charakter przejściowy, dlatego odszkodowanie będzie obejmować okres od wejścia inwestora na nieruchomość do czasu zwrotu nieruchomości w stanie możliwym do prowadzenia produkcji.
Obiekty przemysłowe
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 1 ,3 - 8 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,3 - 0,9 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 7 ,0 - 7 ,2 roślina zdrowa, 6 ,3 - 7 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania.
Nieruchomości rolne i leśne
Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”. Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 227 m2 i 372 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP).
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,. 6) UP - tereny usług publicznych.
Maszyny i urządzenia
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów .

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. 1 Maja
3 lata. Asfalty, kostka były budowane ok.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. 5 Sierpnia
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. A. Mickiewicza
Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej. Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. gen. Wł. Andersa
ZZL – tereny zalesień, ZN. W roku 2015 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. K. Pułaskiego
nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych. Wycena ograniczonych praw rzeczowych.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. Kanonijska
a) obiekty sportowe. Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 6 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 1 cm obwodu, dla iglastych 2 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 9 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości).
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. Kępa
WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”. d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. M. Kopernika
Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. M. Reja
Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości. Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz pl. Marii Skłodowskiej-Curie
Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego. ”.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. Partyzantów
Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia. Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. ppor. Brzozy II
Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny. Podobnie z cechami takimi jak dostępność komunikacyjna, czy uzbrojenie terenu - są to cechy, które nie mają znaczenia dla inwestycji drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. ppor. Sokoła
Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym. c)obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. Republiki Partyzanckiej
Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu. w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. Szkolna
TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN. Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. św. Jana Pawła II
311 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. T. Kościuszki
Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową. udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa.
Rzeczoznawca majątkowy Skalbmierz ul. Wincentego Witosa
Zestawienie transakcji nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowo - składowymi, produkcyjno-gospodarczymi o złym stanie technicznym jakie miały miejsce na wybranych rynkach. TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN.
Zaktualizowano 2021-06-10
Zadzwoń