Rzeczoznawca majątkowy Połaniec
Wycena nieruchomości Połaniec i okolice.
Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej. c)obiekty małej architektury.
Zadzwoń lub napisz

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. Budynek magazynowo/garażowy, parterowy, składający się z dwóch segmentów o zróżnicowanej wysokości, w zabudowie zwartej, szeregowej - wykonany w technologii murowanej.
Domy jedno i wielorodzinne
Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny. Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej.
Nieruchomości komercyjne
Wycena Przedsiębiorstwa Połaniec. Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.
Obiekty przemysłowe
Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (…. Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości.
Nieruchomości rolne i leśne
Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki. dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
e) miejsca parkingowe, chodniki. Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Potencjalnymi składnikami odpowiedniego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu mogą być: obniżenie wartości nieruchomości z powodu ograniczenia sposobu korzystania z niej na skutek posadowienia i trwałego pozostawienia na nieruchomości czynnego urządzenia przesyłowego, trwałe straty w produkcji rolniczej, wartość innych udowodnionych szkód, wynagrodzenie za prawo przejścia i przejazdu przez nieruchomość do nadziemnych elementów urządzeń. Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia.
Maszyny i urządzenia
Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj. Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. 11 Listopada
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Adama Mickiewicza
Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Akacjowa
Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Bartosza Głowackiego
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Batalionów Chłopskich
Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji. Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Bolesława Kubika
Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej. Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Daszyn
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego. Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Działkowców
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych. Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Edwarda Rydza-Śmigłego
a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne. Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Elizy Orzeszkowej
W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Połaniec oraz miast powiatowych województwa. Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł).
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Energetyków
W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Połaniec oraz miast powiatowych województwa. Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. gen. Franciszka Kleeberga
Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego. Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. gen. Józefa Zajączka
Wycena gruntu Połaniec Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Generała Antoniego Madalińskiego
Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np. Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Henryka Sienkiewicza
Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej. Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Hugona Kołłątaja
W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich. Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Inwestycyjna
Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł). Obmiar nie stanowi inwentaryzacji technicznej budynku w rozumieniu prawa budowlanego.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Jana Kilińskiego
Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego. Analizowany rynek nieruchomości inwestycyjnych w mieście Połaniec jest wystarczająco rozwinięty na terenie miasta Połaniec aby na podstawie zgromadzonych danych określić wartość rynkową gruntu.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Jana Kochanowskiego
W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Jana Pawła II
Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie). Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Jędrusiów
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych. okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych).
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Józefa Zielińskiego
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych. Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uwzględniono kształt: regularny, nieregularny i proporcje boków umożliwiające racjonalne wykorzystanie pow. Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kazimierza Warchałowskiego
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. ), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kazimierza Wielkiego
Działki położone są na terenie: funkcje usługowe o charakterze publicznym, lokalnym, na terenie parkingów, na terenie funkcji usługowej o charakterze publicznym lokalnym, na terenie lasów istniejących”. ZP - tereny zieleni parkowej.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Klonowa
Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania. Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kosynierów
Eksploatacją objęto jedynie złoże udokumentowane w kat. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kościelna
Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny. Działki położone są na terenie: funkcje usługowe o charakterze publicznym, lokalnym, na terenie parkingów, na terenie funkcji usługowej o charakterze publicznym lokalnym, na terenie lasów istniejących”.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Krakowska
Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Krakowska Duża
Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (…. Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Krakowska Mała
Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Królowej Jadwigi
Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (…. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Księdza Stanisława Zbroi
b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw. Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Księży Grelewskich
W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2003. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kwiatowa
Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej. Wycena Przedsiębiorstwa Połaniec.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Leśna
w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Lipowa
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Marii Konopnickiej
Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Połaniec Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Mazurka
447 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Michała Jańczuka
ZL – tereny leśne, ZN. Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Mieczysława Tarnowskiego
ZL – tereny leśne, ZN. w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Mielecka
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Miła
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Ogrodowa
Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Osiecka
Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego. Obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Partyzantów
Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie. Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Podskale
Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących. Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Polna
e) miejsca parkingowe. Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny).
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Rotmistrza Dunin-Wąsowicza
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Ruszczańska
W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich. Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Słoneczna
W części leśnej przebiega ciek wodny. Droga dojazdowa; asfaltowa uważana jest za cechę obniżającą wartość nieruchomości rekreacji indywidualnej – nawierzchnia taka zwiększa dostępność nieruchomości i naraża właścicieli na wizyty nieproszonych gości.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Sosnowa
Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych. Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Spacerowa
Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości. Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Spokojna
c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury. Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Sportowa
Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Staszowska
Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń. b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Stefana Czarnieckiego
Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości. Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Stefana Żeromskiego
Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Tadeusza Kościuszki
Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Targowa
Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu. Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Tylna
Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości. Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec pl. Uniwersału Połanieckiego
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wesoła
Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Widokowa
”. ZZL – tereny zalesień, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wincentego Witosa
Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi. Obmiar nie stanowi inwentaryzacji technicznej budynku w rozumieniu prawa budowlanego.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wiślana
Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych. Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Władysława Stanisława Reymonta
Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”. Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wójta Bartłomieja
c)obiekty małej architektury. Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wyzwolenia
W miastach powiatowych nie odnotowano obrotu takimi nieruchomościami. Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Zachodnia
Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym. Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Zrębińska
Wycena gruntu Połaniec Obmiar nie stanowi inwentaryzacji technicznej budynku w rozumieniu prawa budowlanego.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Źródlana
Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym. Obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Żapniowska
Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Zadzwoń