Biuro Wycen Majątkowych Ożarów
Rzeczoznawca Majątkowy
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN. Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych.
Zadzwoń lub napisz

Poglądowe dane statystyczne Ożarów

Ceny mieszkań, działek, domów Ożarów

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe. b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw.
Domy jedno i wielorodzinne
Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny. Odszkodowanie za zniszczone zasiewy i uprawy roślin jednorocznych zostanie szacowane według zasad stosowanych przy wywłaszczeniu nieruchomości, czyli według przewidywanych plonów i cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając je o wartość nie poniesionych nakładów na zbiór i transport utraconych plonów.
Nieruchomości komercyjne
Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem. Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych.
Obiekty przemysłowe
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania.
Nieruchomości rolne i leśne
Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny). Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu. Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
W części leśnej przebiega ciek wodny. Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana.
Maszyny i urządzenia
Teren otwarty Ożarów. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Adama Mickiewicza
Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości. TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Akacjowa
TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN. Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Bławatna
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Ożarów Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Bohaterów Monte Cassino
Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym. d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Brzozowa
Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny. Wycena nieruchomości Ożarów .
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Cicha
okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych). Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 821 m2 i 179 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP).
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Dębowa
Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu. Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Dionizego Czachowskiego
Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (…. Wycena nieruchomości Ożarów .
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Długa
Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej. Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Górna
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN. Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Jana Kochanowskiego
Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu. Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Jana Pawła II
W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Jarzębinowa
Droga dojazdowa; asfaltowa uważana jest za cechę obniżającą wartość nieruchomości rekreacji indywidualnej – nawierzchnia taka zwiększa dostępność nieruchomości i naraża właścicieli na wizyty nieproszonych gości. W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Jasna
Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa. a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Jaśminowa
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Jaworowa
Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa. Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Jodłowa
a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne. Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Kasztanowa
Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej. Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Klonowa
Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Kolejowa
Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok. B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Kościelna
Przy ocenie uwzględniono zużycie techniczne wynikające z wieku, trwałości zastosowanych materiałów, stanu technicznego elementów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania, warunków eksploatacji oraz jakości i częstotliwości przeprowadzanych remontów; - zużycie funkcjonalne (ocena nowoczesności) oraz w zakresie wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne; - zużycie środowiskowe – ocenę otoczenia nieruchomości. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Krótka
”. Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Leona Mazurkiewicza
Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej. Działka wydzielona przeszła na własność miasta Ożarów, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Leśna
Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu. Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Lipowa
Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Makowa
Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu. Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Ogrodowa
Uwzględniono kształt: regularny, nieregularny i proporcje boków umożliwiające racjonalne wykorzystanie pow. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Ożarów
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Ostrowiecka
Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia. Uwzględniono kształt: regularny, nieregularny i proporcje boków umożliwiające racjonalne wykorzystanie pow.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Parkowa
Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych. Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Partyzantów
Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Polna
Odszkodowanie za zniszczone zasiewy i uprawy roślin jednorocznych zostanie szacowane według zasad stosowanych przy wywłaszczeniu nieruchomości, czyli według przewidywanych plonów i cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając je o wartość nie poniesionych nakładów na zbiór i transport utraconych plonów. B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Przejazdowa
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne. Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Pszeniczna
Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Różana
Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Sandomierska
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Sosnowa
Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Spacerowa
W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Stefana Żeromskiego
”. Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Stodolna
Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym. Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Szkolna
Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 858 m2 i 15 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP).
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Tadeusza Kościuszki
Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Wąska
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych. UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów pl. Wolności
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych. Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Wysoka
B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów os. Wzgórze
UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne. nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Zielna
140 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Wycena Przedsiębiorstwa Ożarów.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Żytnia
Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow. Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny.
Zaktualizowano 2021-06-10
Zadzwoń