Biuro Wycen Majątkowych Opatów
Rzeczoznawca Majątkowy
Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny. Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana.
Zadzwoń lub napisz

Poglądowe dane statystyczne Opatów

Ceny mieszkań, działek, domów Opatów

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu. Działka wydzielona przeszła na własność miasta Opatów, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji.
Domy jedno i wielorodzinne
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Nieruchomości komercyjne
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych.
Obiekty przemysłowe
Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej. Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej.
Nieruchomości rolne i leśne
ZL – tereny leśne, ZN. Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy. Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże. Wycena nieruchomości i upraw rolnych Opatów
Maszyny i urządzenia
Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane. Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. 1 Maja
Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. 16 Stycznia
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Adama Mickiewicza
Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Armii Krajowej
Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych. udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Batalionów Chłopskich
Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych. Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 2 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 1 cm obwodu, dla iglastych 8 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 8 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości).
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Bernardyńska
Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury. Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Cegielniana
Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu. Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Cmentarna
Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji. d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Czesława Miłosza
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Ćmielowska
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany. W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Dorzeczna
Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Franciszka Mendyka
Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych. Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. gen. Stefana "Grota" Roweckiego
Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości. ZZL – tereny zalesień, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Górna
Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej. Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Graniczna
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. harcm. Jerzego Czerwińskiego
Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A. Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Henryka Sienkiewicza
Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów. Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Jana Kilińskiego
Uregulowania i praktyka. Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Józefa Grudnia
W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. W miastach powiatowych nie odnotowano obrotu takimi nieruchomościami.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Juliusza Słowackiego
Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Kania
Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych. Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Kąpielowa
Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 5 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 7 cm obwodu, dla iglastych 6 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 7 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości). W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Klasztorna
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Kolegiacka
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Krzysztofa Szydłowieckiego
Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna. Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Legionów
Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Leszka Czarnego
Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego. Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Lipowska
Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni. Działki położone są na terenie: funkcje usługowe o charakterze publicznym, lokalnym, na terenie parkingów, na terenie funkcji usługowej o charakterze publicznym lokalnym, na terenie lasów istniejących”.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Lubelska
Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości. Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Mariana Hejnickiego
W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Marii Konopnickiej
Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości. Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Mikołaja Kopernika
dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej. Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Mikołaja Reja
Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. mjr. Ludwika "Topóra" Zwierzdowskiego
Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony. Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Nagórna I
79. Uregulowania i praktyka.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Nagórna II
Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj. Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Niecała
Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Nowa
W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny. Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Nowopolna
Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku. Obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Nowowałowa
a) obiekty sportowe. Określenie wartości dla potrzeb księgowych.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów pl. Obrońców Pokoju
W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego. ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Ogrodowa
Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne. Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Okalińska
Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa. Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Partyzantów
Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami. Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Polna
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Różana
W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,4 do 0,20 włącznie. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów skwer Skwer im. Witolda Gombrowicza
d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej. Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Słoneczna
Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia. Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Stanisława Czernika
Uregulowania i praktyka. Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Starowałowa
Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego. Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Stefana Żeromskiego
udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa. Odszkodowanie za zniszczone zasiewy i uprawy roślin jednorocznych zostanie szacowane według zasad stosowanych przy wywłaszczeniu nieruchomości, czyli według przewidywanych plonów i cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając je o wartość nie poniesionych nakładów na zbiór i transport utraconych plonów.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Stefanii Sempołowskiej
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. Wycena nieruchomości Opatów .
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Szeroka
c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury. Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Szpitalna
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Świętokrzyska
ZL – tereny leśne, ZN. Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Tadeusza Kościuszki
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Wąska
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły. ZL – tereny leśne, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Widok
65 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Wincentego Kadłubka
W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Władysława Jagiełły
Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy. 79.
Rzeczoznawca majątkowy Opatów ul. Zacisze
”. Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli.
Zaktualizowano 2021-01-15
Zadzwoń