Biuro Wycen Majątkowych Działoszyce
Rzeczoznawca Majątkowy
Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym. Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”.
Zadzwoń lub napisz

Poglądowe dane statystyczne Działoszyce

Ceny mieszkań, działek, domów Działoszyce

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy. Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych.
Domy jedno i wielorodzinne
W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów . Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej.
Nieruchomości komercyjne
Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa.
Obiekty przemysłowe
6) UP - tereny usług publicznych. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny.
Nieruchomości rolne i leśne
a) obiekty sportowe. WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. Działki położone są na terenie: funkcje usługowe o charakterze publicznym, lokalnym, na terenie parkingów, na terenie funkcji usługowej o charakterze publicznym lokalnym, na terenie lasów istniejących”.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże. Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne.
Maszyny i urządzenia
W części leśnej przebiega ciek wodny. Obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Adrianowicza
okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych). Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Chałupki
Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Garbarska
Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Głowackiego
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Kościuszki
c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury. Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Krakowska
Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Krasickiego
Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki. Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Marszałka Piłsudskiego
Działka wydzielona przeszła na własność miasta Działoszyce, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji. Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Młody Orzeł
Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow. Aby określić rynkową wartość czynszu za nieruchomość wycenianą należy znać stawki czynszu za nieruchomości podobne.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Moniuszki
b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw. ZL – tereny leśne, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Ogrodowa
Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony. Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Pińczowska
Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku. Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Plac Partyzantów
Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej. W roku 2012 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Pocztowa
W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Działoszyce oraz miast powiatowych województwa. Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Skalbmierska
Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Stawisko
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. Wycena Przedsiębiorstwa Działoszyce.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Szkolna
c)obiekty małej architektury. Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.
Rzeczoznawca majątkowy Działoszyce ul. Zakościelna
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny. Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Zaktualizowano 2021-06-10
Zadzwoń