Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój
Wycena nieruchomości Busko-Zdrój i okolice.
Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (…. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Zadzwoń lub napisz

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego. Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 1 ,3 - 9 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,4 - 0,7 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 7 ,0 - 1 ,2 roślina zdrowa, 2 ,3 - 1 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Domy jedno i wielorodzinne
Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej. Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku.
Nieruchomości komercyjne
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu.
Obiekty przemysłowe
Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:. W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie.
Nieruchomości rolne i leśne
Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej. Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny. Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
W części leśnej przebiega ciek wodny. Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana.
Maszyny i urządzenia
Rynek lokalny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi o konstrukcji murowanej, w zabudowie szeregowej, podobnych do wycenianej na terenie miasta jest stosunkowo dobrze rozwinięty. Budynek magazynowo/garażowy, parterowy, składający się z dwóch segmentów o zróżnicowanej wysokości, w zabudowie zwartej, szeregowej - wykonany w technologii murowanej.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. 1 Maja
Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych. Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój al. Adama Mickiewicza
Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin. Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Adolfa Dygasińskiego
Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących. Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Armii Krajowej
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Busko-Zdrój c)obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Bajkowa
Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego. Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Batalionów Chłopskich
Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie). Analizowany rynek nieruchomości inwestycyjnych w mieście Busko-Zdrój jest wystarczająco rozwinięty na terenie miasta Busko-Zdrój aby na podstawie zgromadzonych danych określić wartość rynkową gruntu.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Biwakowa
Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego. Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Boczna
Wycena nieruchomości i upraw rolnych Busko-Zdrój TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Boh. Westerplatte
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. Asfalty, kostka były budowane ok.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy
b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Bolesława Prusa
”. Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Borowinowa
Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Ceglana
Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych. Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Cypriana Kamila Norwida
Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania. Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Cyprysowa
e) miejsca parkingowe. Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Dr Leopolda Byrkowskiego
W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,3 do 0,20 włącznie. Budynek magazynowo/garażowy, parterowy, składający się z dwóch segmentów o zróżnicowanej wysokości, w zabudowie zwartej, szeregowej - wykonany w technologii murowanej.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Działkowicza
Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu. ), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Elizy Orzeszkowej
Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane. Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Fryderyka Chopina
c)obiekty małej architektury. Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Gaik
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych. Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój os. gen. Władysława Sikorskiego
Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego. d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój os. Generała Andersa
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY. Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Grotta
W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,9 do 0,20 włącznie. Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 7 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 7 cm obwodu, dla iglastych 7 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 7 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości).
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Grunwaldzka
Uwzględniono kształt: regularny, nieregularny i proporcje boków umożliwiające racjonalne wykorzystanie pow. W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,1 do 0,20 włącznie.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Henryka Sienkiewicza
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany. Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Hołdu Pruskiego
Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne. Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Jabłoniowa
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany. Grunty wchodzące w obręb nieruchomości stanowią przeobrażony robotami ziemnymi teren, w wyniku rozpoczętej i prowadzonej (z przerwami) eksploatacji złoża.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Jagiellońska
Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie. Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Jana Długosza
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Jana Kilińskiego
Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne. Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Jana Kochanowskiego
udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa. Oszacowane odszkodowanie będzie odpowiadać utracie pożytków z powierzchni zajętej pod budowę infrastruktury, obliczone jak dla roślin uprawianych na całym polu, z którego został ,,wycięty” pas budowy.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Janusza Korczaka
Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie. a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Janusza Kusocińskiego
Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A. c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Jasna
Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł). Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Jaśminowa
Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia. Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Jodłowa
Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Juliusza Słowackiego
Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,. Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój al. Kasztanowa
Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy. W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój os. Kazimierza Pułaskiego
Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin. Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Kazimierza Wielkiego
Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego. Działka wydzielona przeszła na własność miasta Busko-Zdrój, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Klonowa
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne. Wycena gruntu Busko-Zdrój
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Kolonia Górka
W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie. ), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Konstantego Miodowicza
Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji. Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Królowej Jadwigi
570 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Krótka
Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości. Eksploatacją objęto jedynie złoże udokumentowane w kat.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Krystyny Jamroz
Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia. Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Kwiatowa
Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości. Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Lakiernicza
Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oraz na obszarze oznaczonym symbolem 9U(p) - tereny zabudowy usługowej - usług publicznych (kultury). w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Lawendowa
WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”. Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój os. Legionów Polskich
Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. Wycena Przedsiębiorstwa Busko-Zdrój.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój os. Leszka Czarnego
Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych. Wycena Przedsiębiorstwa Busko-Zdrój.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Leszka Kurzei
ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 684 m2 i 199 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP).
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Leszka Marcińca
Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu. ”.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Leśna
Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Lipowa
Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym. Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Ludwika Waryńskiego
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Ładna
434 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Łagiewnicka
Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Malinowa
ZP - tereny zieleni parkowej. Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Mała
Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych. Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Mariana Langiewicza
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Marii Dąbrowskiej
ZZL – tereny zalesień, ZN. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Marii Konopnickiej
Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój os. marsz. Józefa Piłsudskiego
Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego. Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Mikołaja Kopernika
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych. ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Mikołaja Reja
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Mikułowicka
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 2 ,3 - 9 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,3 - 0,0 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 2 ,0 - 6 ,2 roślina zdrowa, 6 ,3 - 5 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Młyńska
Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku. Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Morelowa
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN. Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Nadole
Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej. Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Niwa
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny. Powierzchnię pasa eksploatacyjnego powinien określić przedsiębiorca stosownie do rzeczywistych potrzeb w powyższym zakresie.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Objazdowa
Działki położone są na terenie: funkcje usługowe o charakterze publicznym, lokalnym, na terenie parkingów, na terenie funkcji usługowej o charakterze publicznym lokalnym, na terenie lasów istniejących”. Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Ogrodowa
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój os. Orła Białego
Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże. w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Orzechowa
Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia. Oszacowane odszkodowanie będzie odpowiadać utracie pożytków z powierzchni zajętej pod budowę infrastruktury, obliczone jak dla roślin uprawianych na całym polu, z którego został ,,wycięty” pas budowy.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Parkingowa
Asfalty, kostka były budowane ok. W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów .
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Parkowa
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Partyzantów
Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego. Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Pawia
W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego. W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Piekarska
Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym. Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Pocztowa
Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Polna
Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy. W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Poprzeczna
W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:. Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Ppłk-a "Srogiego"
Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne. Odszkodowanie za zniszczone zasiewy i uprawy roślin jednorocznych zostanie szacowane według zasad stosowanych przy wywłaszczeniu nieruchomości, czyli według przewidywanych plonów i cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając je o wartość nie poniesionych nakładów na zbiór i transport utraconych plonów.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Prof. Kazimierza Godłowskiego
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Promyk
Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego. Obmiar nie stanowi inwentaryzacji technicznej budynku w rozumieniu prawa budowlanego.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Przemysłowa
Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy. Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Rajskie Ogrody
Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,. Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Rehabilitacyjna
Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy. W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Rokosza
Oszacowane odszkodowanie będzie odpowiadać utracie pożytków z powierzchni zajętej pod budowę infrastruktury, obliczone jak dla roślin uprawianych na całym polu, z którego został ,,wycięty” pas budowy. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Romana Dmowskiego
Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa. Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. rotm. Witolda Pileckiego
Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym. Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Różana
Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych. Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Rzewuskiego
Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania. Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 5 ,3 - 6 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,1 - 0,0 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 3 ,0 - 3 ,2 roślina zdrowa, 5 ,3 - 1 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Sady
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY. Szkody związane z utratą pożytków z nieruchomości mają charakter przejściowy, dlatego odszkodowanie będzie obejmować okres od wejścia inwestora na nieruchomość do czasu zwrotu nieruchomości w stanie możliwym do prowadzenia produkcji.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Saska
Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki. Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Sądowa
Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych. Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Sezamkowa
Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej. Teren otwarty Busko-Zdrój.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Siarczkowa
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych. w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Siesławska
Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna. Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Skałki
Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża. Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Słoneczna
Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj. Dla potrzeb wyceny nieruchomości występującej na złożu kopaliny i w części przylegającej do obszaru, gdzie potencjalnie może występować kopalina użyteczna, przeprowadzono badanie, analizę i charakterystykę rynku w obrocie nieruchomościami ze złożem wapieni na obszarze gmin powiatu opatowskiego i kieleckiego.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Solankowa
Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony. Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Sole
Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych. Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Spacerowa
Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna. Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Spokojna
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny. K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Stanisława Moniuszki
Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:. Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Stanisława Staszica
W części leśnej przebiega ciek wodny. Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Stawowa
Uregulowania i praktyka. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Stefana Batorego
ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”. c)obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Stefana Żeromskiego
Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego. Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Szaniecka
Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej. 5 lata.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Szarych Szeregów
Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych. Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Szmaragdowa
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. 625 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Szydłowska
Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej. d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Szymona Starkiewicza
Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych. Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki
Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój os. Tadeusza Kościuszki
W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów . W części leśnej przebiega ciek wodny.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Targowa
Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”. Analizowany rynek nieruchomości inwestycyjnych w mieście Busko-Zdrój jest wystarczająco rozwinięty na terenie miasta Busko-Zdrój aby na podstawie zgromadzonych danych określić wartość rynkową gruntu.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój pl. Targowy
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Tęczowa
okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych). Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Topolowa
Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana. Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Uchnasta
Obmiar nie stanowi inwentaryzacji technicznej budynku w rozumieniu prawa budowlanego. Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Uzdrowiskowa
W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2004. Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Wesoła
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły. Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Westerplatte
Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym. d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Widuchowska
Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego. a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Wieniawskiego
Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Wincentego Witosa
Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej. Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Wiosenna
Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej. Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Władysława Broniewskiego
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 0 ,3 - 6 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,3 - 0,6 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 5 ,0 - 3 ,2 roślina zdrowa, 9 ,3 - 3 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Władysława Stanisława Reymonta
Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych. Grunty wchodzące w obręb nieruchomości stanowią przeobrażony robotami ziemnymi teren, w wyniku rozpoczętej i prowadzonej (z przerwami) eksploatacji złoża.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Wojska Polskiego
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Wrzosowa
c)obiekty małej architektury. W części leśnej przebiega ciek wodny.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Wspólna
Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia. c)obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Zachodnia
Potencjalnymi składnikami odpowiedniego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu mogą być: obniżenie wartości nieruchomości z powodu ograniczenia sposobu korzystania z niej na skutek posadowienia i trwałego pozostawienia na nieruchomości czynnego urządzenia przesyłowego, trwałe straty w produkcji rolniczej, wartość innych udowodnionych szkód, wynagrodzenie za prawo przejścia i przejazdu przez nieruchomość do nadziemnych elementów urządzeń. Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Zacisze
Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj. Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Zielona
372 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Uregulowania i praktyka.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Złota
Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych. Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój pl. Zwycięstwa
Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń. Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.
Rzeczoznawca majątkowy Busko-Zdrój ul. Źródlana
Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych.
Zadzwoń