Biuro Wycen Majątkowych
Kursy i szkolenia
Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową. Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.
Zadzwoń lub napisz

Kursy i szkolenia

Prezentujemy listę odbytych kursów i szkoleń

Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego
Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”. BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY.
Szacowanie nieruchomości
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny. Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane.
Sporządzanie świadectw energetycznych budynków i lokali
Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych. Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu.
Wycena ograniczonych praw rzeczowych
Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej. Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Wycena dla potrzeb skarbowo-podatkowych
Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego. Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana.
Opłaty adiacenckie
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:.
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości.
Metodyka wyliczania wynagrodzeń
i odszkodowań przy ustalaniu służebności przesyłu.
Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne. Teren otwarty .
Wycena wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów.
Wycena wartości lasu, drzew
i drzewostanów.
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego.
Wycena nieruchomości dla różnych celów.
W miastach powiatowych nie odnotowano obrotu takimi nieruchomościami. d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Problemy wyceny nieruchomości
w podejściu porównawczym
i dochodowym.
215 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
z nieruchomości.
Wycena gruntu Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury.
Wycena szkód związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach rolnych, leśnych, ze złożami kopalin.
Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej. Obmiar nie stanowi inwentaryzacji technicznej budynku w rozumieniu prawa budowlanego.
Metoda inwestycyjna.
Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki. W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny.
Stopy zwrotu, problemy podejścia dochodowego.
Złoże wapieni i dolomitów dewońskich zostało rozpoznane w kategorii B+C1+C2. Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów.
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości.
Asfalty, kostka były budowane ok. 789 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.
Opracowania planistyczne, prognoza skutków finansowych uchwalania MPZP.
Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych. Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko.
Wycena nakładów
Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”. Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 8 ,3 - 6 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,0 - 0,8 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 8 ,0 - 6 ,2 roślina zdrowa, 6 ,3 - 3 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Przestrzeń rolna, określanie wartości nieruchomości rolnych.
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny.
Inwestycje liniowe
Oszacowane odszkodowanie będzie odpowiadać utracie pożytków z powierzchni zajętej pod budowę infrastruktury, obliczone jak dla roślin uprawianych na całym polu, z którego został ,,wycięty” pas budowy. Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym.
Procedury szacowania nieruchomości leśnych
i zadrzewionych
Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Wycena nieruchomości biurowych
i magazynowych.
Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:. a) obiekty sportowe.
Wycena nieruchomości dla potrzeb ewidencji księgowej.
Służebność przesyłu. Nieruchomości drogowe.
Zestawienie transakcji nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowo - składowymi, produkcyjno-gospodarczymi o złym stanie technicznym jakie miały miejsce na wybranych rynkach. Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu.
Wycena nieruchomości biurowych i magazynowych.
Złoże wapieni i dolomitów dewońskich zostało rozpoznane w kategorii B+C1+C2. Asfalty, kostka były budowane ok.
Wycena nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych.
ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”. e) miejsca parkingowe.
Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.

Skontaktuj się z nami i dołącz do zadowolonych klientów

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia, w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zaktualizowano 2020-06-26
Zadzwoń